MOP na terenie Gminy Płużnica

MOP na terenie Gminy Płużnica

O gminie Płużnica

Gmina Płużnica jest położona na ziemi chełmińskiej, w województwie kujawsko-pomorskim. Ma dogodne usytuowanie ze względu na bliskość Torunia, Bydgoszczy i Grudziądza. Gmina liczy 5 000 mieszkańców, ma 119,33 km2 powierzchni, a w jej skład wchodzi 20 wsi. Znana jest przede wszystkim z przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców. Działa tu fundusz poręczeń kredytowych oraz punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Lokalną gospodarkę tworzy ponad 170 mikroprzedsiębiorstw i kilka średniej wielkości firm znanych i cenionych w swoich branżach.
W październiku 2011 roku nastąpiło otwarcie odcinka autostrady A1 Nowe Marzy–Czerniewice. Dzięki tej inwestycji Gmina Płużnica znajduje się zaledwie 3 km od węzła autostradowego. Po zakończeniu budowy pozostałych odcinków autostrady na południu Polski, pomiędzy Gdańskiem a Wiedniem powstanie trasa łącząca miasta środkowej Europy.
Gmina Płużnica zamierza wykorzystać to atrakcyjne położenie przy jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce. Dlatego też przystąpiła do opracowania planu miejscowego dla 200 ha zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie węzła autostradowego.

Płużnicki Park Inwestycyjny

W gminie Płużnica trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. Złożony przez władze gminy wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego zajął pierwsze miejsce w województwie Kujawsko-Pomorskim na etapie preselekcji. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca maja 2015 r.
Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego jest jednym z kluczowych działań określonych w Strategii Rozwoju Gminy Płużnica. W ten sposób gmina zamierza wykorzystać szansę, jaką stwarza przebiegająca przez teren gminy autostrada A1. Węzeł znajduje się w odległości 6 km od planowanej lokalizacji parku. Układ komunikacyjny zapewnia łatwy i szybki dojazd między innymi do Torunia, Grudziądza, Gdańska i Łodzi.
W ramach zadania powstaną w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne o powierzchni 22,2 ha. W tym celu na terenie parku wybudowane zostaną drogi, ścieżka pieszo-rowerowa, wodociąg, sieć kanalizacyjna, energetyczna, światłowodowa i gazowa. Przygotowane grunty będą wydzierżawiane zainteresowanym przedsiębiorstwom na preferencyjnych warunkach, w cenie 9 gr. za 1 m2 miesięcznie. Ponadto firmy uzyskają zwolnienie z podatku od nieruchomości od 3 do 5 lat w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy.
Nasza oferta skierowana będzie do małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególnie pożądane będą firmy z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. Nie nastawiamy się na dużych inwestorów z zagranicy. Przede wszystkim chcemy stworzyć bardzo dobre warunki do prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców z regionu. Będziemy dążyli do tego, aby nasza oferta była najatrakcyjniejsze w województwie – wyjaśnia wójt Marcin Skonieczka.

Płużnica

Płużnica

Obecnie kończona jest procedura wydawania decyzji środowiskowej i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rozpoczęte zostały prace nad planem miejscowym oraz związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z założeniami pierwsze firmy będą mogły lokować się w parku w czerwcu 2015 roku.
Płużnicki Park Inwestycyjny przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki i zwiększenia dostępnych miejsc pracy. Realizacja projektu będzie miała także pozytywne efekty w zakresie ładu przestrzennego. O wiele bardziej efektywne jest wydzielenie jednego miejsca koncentracji funkcji gospodarczych w gminie, niż budowanie infrastruktury technicznej w kilku rozproszonych lokalizacjach – dodaje wójt Marcin Skonieczka.
W późniejszym okresie na terenie parku planowana jest budowa inkubatora przedsiębiorczości o powierzchni ok. 2 000 m2. Inkubator będzie formą działalności gospodarczej zorientowanej na wspomaganie nowopostałych, małych firm poprzez dostarczanie im odpowiedniej do potrzeb powierzchni produkcyjnej, usługowej, handlowej, obsługi biurowej, usług wspomagających.

Inwestycje w budownictwo mieszkaniowe

Wiodącą miejscowością w gminie jest Płużnica – wieś o predyspozycjach do rozwoju budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego. W obowiązującym od 2009 roku planie miejscowym przeznaczono na ten cel odpowiednie tereny. Ponadto gmina posiada w centrum Płużnicy 2 ha działkę, którą planuje bezpłatnie przekazać spółdzielni mieszkaniowej lub developerowi. Warunkiem udostępnienia terenu jest postawienie budynku wielorodzinnego. Lokalnym władzom zależy na powstaniu osiedla mieszkaniowego, które zwiększy podaż oferowanych mieszkań. Tego typu osiedle powstało w sąsiedniej gminie i z powodzeniem przyczyniło się do wzrostu liczby jej mieszkańców.

Inwestycje w turystykę nad jeziorami

Gmina Płużnica ma uchwalone plany miejscowe nad jeziorem w Wieldządzu oraz w Ostrowie nad jeziorem Wieczno. W 2013 roku samorząd lokalny rozpoczął realizację inwestycji w infrastrukturę turystyczną – budowę pomostów, plaż i ścieżek pieszo-rowerowych. Docelowo plaże mają zostać połączone ścieżką rekreacyjną przebiegającą po byłym torowisku kolejowym.
Dotychczas jeziora były wykorzystywane turystycznie w niewielkim zakresie. Działania gminy stwarzają, więc dogodne warunki dla inwestorów prywatnych. Zgodnie z zapisami planów miejscowych mogą oni budować hotele, pensjonaty, restauracje, bary, domki letniskowe, pola namiotowe i inną infrastrukturę związaną z obsługą turystów.

Plaża w Wieldządzu wraz małą infrastrukturą turystyczną

Plaża w Wieldządzu wraz małą infrastrukturą turystyczną

Atrakcje turystyczne Gmina Płużnica

Na turystów w gminie czekają gospodarstwa agroturystyczne, w tym ferma strusi afrykańskich. W Działowie naukę jazdy konnej oferuje stadnina koni. W Płużnicy usługi gastronomiczne świadczy restauracja „Gospoda przy Piecu”. Ponadto w Orłowie funkcjonuje Centrum Edukacji Ekologicznej nastawione na przyjmowanie grup zorganizowanych dzieci i młodzieży.
Zapraszamy do odwiedzenia Gminy Płużnica i do inwestowania.
Więcej informacji: www.pluznica.pl
Gmina Płużnica corocznie organizuje kilka imprez, na stałe wpisane w kalendarz wydarzeń kulturalnych gminy. Do imprez tych należą:

Święto Rodziny – coroczna czerwcowa tradycja.
Święto Konia – prezentacja konnych tradycji;
Dożynki Gminne – uwieńczenie zakończenia prac rolnych, promocja walorów wsi.

 

Gdańsk Transport Company S.A.

ul. Powstańców Warszawy 19 | 81-718 Sopot | Tel.:+48 58 521 50 00 | Fax:+48 58 521 77 00 | gtc@gtcsa.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone | 2014 Gminy Autosrtady A1 | Powered by AVG Studio